avatar-6b7a6a44e8e27310aad51 (1).jpeg

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

 

про надання послуг у сфері підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

 

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Полтавцев Олександр Геннадійович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). При замовленні та оплаті Послуг Виконавця,

 

Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://poltavtsev.top/ або https://kursy.poltavtsev.com.ua/;
– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://poltavtsev.top/ або https://kursy.poltavtsev.com.ua/;
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору і цін на Послуги.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.


2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 


«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://poltavtsev.com.ua/.
«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуги в сфері підготовки до ЗНО (а саме – навчання Замовника чи особи в чиїх інтересах виступає Замовник на онлайн-курсах підготовки до ЗНО), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця 
https://poltavtsev.com.ua/.
«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт 
https://poltavtsev.com.ua/ та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» - фізична особа підприємець, що надає послуги у сфері підготовки до ЗНО та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.
«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги в сфері підготовки до ЗНО (а саме – навчання Замовника чи особи в чиїх інтересах виступає Замовник на онлайн-курсах підготовки до ЗНО), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері підготовки до ЗНО, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 


4.1. Виконавець зобов’язаний:
· виконувати умови даного Договору;
· надати Замовнику Послуги належної якості;
· об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті 
https://poltavtsev.com.ua/.
4.2. Виконавець має право:
· в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
· інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 
5.1. Замовник зобов’язаний:
· своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
· ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.
5.2. Замовник має право:
· оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту 
https://poltavtsev.com.ua/;
· вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
· інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 


6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту 
https://poltavtsev.com.ua/.
6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.


7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 


7.1. Ціна Послуг визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту
https://poltavtsev.com.ua/.
7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.
7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:
7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або
7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця.
7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
7.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).


8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ. 


8.1. Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту 
https://poltavtsev.com.ua/. Усі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними на сайті https://poltavtsev.com.ua/ або в розділі 12 даного Договору.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 


10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 


11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3 ) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.
11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту 
https://poltavtsev.com.ua/. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://poltavtsev.com.ua/, Замовник має право звернутися до Виконавця і повідомити про відмову від отримання рекламних матеріалів.
11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
11.9. Договір є публічним і діє до його припинення у порядку, встановленому цим Договором. Сторони погодили, що дія цього Договору триває до дня ЗНО з відповідного предмету поточного навчального року. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного договору. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

 

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 


Фізична особа-підприємець Полтавцев Олександр Геннадійович
Місцезнаходження: Київська обл. м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 62
Код за ЄДРПОУ 3007002816
Банківські реквізити: UA333052990000026008010113528
Київське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
E-mail: alpoltavtsev@poltavtsev.com.ua